§ 1 Název a definice Svazu

 1. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, IČO: 15273725 (dále jen „Svaz“), je nezávislou dobrovolnou zájmovou organizací působící na území České republiky. Sdružuje právnické i fyzické osoby podnikající v oblasti důlního a naftového průmyslu a příbuzných oborech.
 2. Svaz je právnickou osobou (právní forma: organizace zaměstnavatelů), přičemž se na něj vztahuje ustanovení § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 3. V právních vztazích vystupuje Svaz svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

§ 2 Sídlo Svazu

 1. Sídlem Svazu je hlavní město Praha.

 

§ 3 Cíle Svazu

 1. Svaz hájí zájmy svých členů, zastupuje je svou účastí na tvorbě a přípravě příslušných legislativních norem, koncepcí a programů hospodářské politiky a jejich částí a při jednání se zákonodárnými, vládními a společenskými orgány a organizacemi.
 2. Za účelem splnění těchto cílů Svaz zejména:
  1. zastupuje své členy v mezinárodních zaměstnavatelských a profesních organizacích,
  2. formuluje společné podnikatelské a jiné zájmy svých členů a prosazuje je na tripartitním principu nebo přímým jednáním s příslušnými institucemi,
  3. zveřejňuje a předkládá příslušným orgánům a institucím vlastní varianty prognóz a koncepcí pro oblast společných zájmů členů,
  4. vypracovává vlastní kvalifikovaná stanoviska a doporučení v rámci připomínkových a obdobných řízení a pro jednání s legislativními orgány, orgány státní správy, veřejné správy a dalšími institucemi,
  5. jedná při kolektivním vyjednávání s vyššími odborovými orgány a uzavírá vyšší kolektivní smlouvy,
  6. podporuje činnost svých členů a koordinuje jejich přístup k řešení vzniklých problémů zejména cestou:
   • poskytování odborných a poradenských služeb
   • organizování výchovné a vzdělávací činnosti
   • organizování potřebné interdisciplinární spolupráce
   • vydávání publikací
   • organizování odborných seminářů, konferencí a exkurzí.
 3. Veškerá práce Svazu je založena na demokratických principech a respektování specifických zájmů jednotlivých členů či skupin.

 

§ 4 Vznik a zánik členství

 1. Členy Svazu se mohou stát právnické i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti důlního, naftového a ostatního těžebního průmyslu a v oblastech s tím souvisejících. Na základě doporučení člena Svazu může představenstvo rozhodnout o přijetí za člena Svazu i jiné právnické či fyzické osoby, jejíž činnost by podporovala dosažení cílů Svazu.
 2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené představenstvem, a to ke dni zaplacení jednorázového vkladu stanoveného představenstvem dle zásad pro placení jednorázového vkladu schválených valnou hromadou a členského příspěvku stanoveného valnou hromadou.
 3. Členství zaniká:
  1. dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Svazu do sekretariátu Svazu, popř. k datu stanoveném v písemném oznámení člena o vystoupení ze Svazu,
  2. rozhodnutím představenstva o vyloučení z důvodu závažného porušení členských povinností nebo jejich dlouhodobým neplněním,
  3. zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti,
  4. smrtí fyzické osoby,
  5. zánikem právnické osoby.
 4. Výkon členských práv může být pozastaven rozhodnutím představenstva z důvodu porušení členských povinností či jejich delším neplněním, a to až do doby zjednání nápravy. Člen, jemuž byl výkon členských práv pozastaven, zůstává členem, který však nemůže vykonávat svá práva.
 5. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání jednorázového vkladu, zaplacených členských příspěvků, ani jiných podílů na majetku Svazu.

 

§ 5 Práva a povinnosti členů

 1. Členové Svazu mají právo:
  1. účastnit se svým delegátem zasedání valných hromad, účastnit se zasedání dalších orgánů Svazu, pokud jsou na jednání přizváni,
  2. být voleni, popřípadě nominovat kandidáty, do orgánů Svazu,
  3. volit a hlasovat na valné hromadě Svazu a v dalších orgánech, kde to stanovy předpokládají,
  4. podílet se na akcích, které Svaz pořádá, a přednostně využívat jeho služeb,
  5. předkládat návrhy a podněty k činnosti Svazu a jeho orgánů.
 2. Členové Svazu jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy a další dokumenty schválené orgány Svazu,
  2. chránit dobré jméno Svazu a nepoškozovat svým jednáním jeho pověst,
  3. důsledně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni či schváleni,
  4. zaplatit jednorázový vklad a pravidelně platit členské příspěvky,
  5. oznámit Svazu bez zbytečného odkladu vstup člena Svazu do konkursu nebo jiný způsob řešení úpadku, vstup do likvidace, případně ztrátu jeho podnikatelského oprávnění,
  6. poskytovat informace nezbytné k činnosti Svazu a jeho orgánů s výjimkou informací tvořících předmět obchodního či jiných utajovaných informací dle zákona.

 

§ 6 Členský příspěvek a jednorázový vklad

 1. 1. Každý člen Svazu hradí:
  1. jednorázový vklad při vzniku členství ve Svazu stanovený představenstvem podle zásad pro placení jednorázového vkladu schválených valnou hromadou nejpozději k okamžiku schválení přihlášky nového člena Svazu,
  2. roční členský příspěvek stanovený valnou hromadou,

 

§ 7 Orgány a organizační složky Svazu

 1. Orgány Svazu jsou:
  1. valná hromada,
  2. představenstvo,
  3. dozorčí rada,
 2. Statutárním orgánem Svazu je představenstvo.
 3. Členy představenstva, dozorčí rady a organizačních složek Svazu jsou fyzické osoby. Členové představenstva a dozorčí rady jsou voleni (jmenováni) výlučně z řad fyzických osob navržených členy Svazu (kterýmkoliv z nich). Dle potřeby může představenstvo zřizovat dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti Svazu.
 4. Organizační složky Svazu jsou:
  1. sekretariát Svazu,
  2. odborné orgány Svazu,
  3. pracovní skupiny Svazu.

 

§ 8 Valná hromada

 1. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Tvoří ji všichni členové Svazu. Každý člen vysílá jednoho delegáta. Delegáti zastupující jednotlivé členy mají k dispozici počet hlasů podle klíče 1 hlas na každou i započatou zaplacenou částku rovnající se minimální výši členského příspěvku schváleného valnou hromadou.
 2. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji představenstvo nejméně jedenkrát za kalendářní rok, zpravidla v červnu roku následujícího po běžném kalendářním roce (hodnotí se uplynulý rok).
 3. Mimořádnou valnou hromadu je oprávněno svolat, na základě svého rozhodnutí, představenstvo. Mimořádná valná hromada však musí být představenstvem svolána vždy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení:
  1. písemné žádosti dozorčí rady,
  2. písemné žádosti členů Svazu, kteří disponují minimálně 10 % hlasů pro hlasování na valné hromadě.
 4. Pozvánka na zasedání valné hromady musí být členům odeslána (postačuje elektronická forma) nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a musí obsahovat program jednání, termín a místo konání. Spolu s pozvánkou musí být rovněž zaslán popis bodů programu jednání, které představenstvo hodlá na valné hromadě předložit, a to včetně návrhů rozhodnutí.
 5. Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, jsou-li přítomni delegáti členů Svazu, kteří disponují nadpoloviční většinou všech hlasů.
 6. Usnesení valné hromady je schváleno, hlasují-li pro něj delegáti členů Svazu, kteří disponují nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě.
 7. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí valnou hromadou zvolený předsedající. Do zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu prezident, nebo jím pověřený viceprezident.
 8. O konání valné hromady se sepíše zápis. Zápis podepisuje předsedající valné hromady a ověřovatelé zápisu. Zápis musí být elektronicky doručen všem členům Svazu.
 9. Do výlučné pravomoci valné hromady patří:
  1. schvalovat stanovy Svazu a jejich změny,
  2. schvalovat roční rozpočet Svazu na následující kalendářní rok,
  3. schvalovat účetní závěrku za předcházející účetní období,
  4. rozhodovat o vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku,
  5. volit a odvolávat členy představenstva a členy dozorčí rady,
  6. projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti Svazu a jeho další programové cíle,
  7. projednávat a schvalovat zprávy dozorčí rady,
  8. schvalovat zásady pro placení jednorázového vkladu a zásady pro placení členského příspěvku členů Svazu (zejména stanovit minimální výši členského příspěvku člena Svazu a způsob vypočtení výše členského příspěvku jednotlivých členů Svazu), sestavování a čerpání rozpočtu Svazu,
  9. rozhodovat o výši podílu členů Svazu na nákladech Svazu,
  10. usnášet se o zrušení Svazu a pravidlech s tím souvisejícího majetkového vypořádání,
  11. rozhodovat o odvolání člena Svazu proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení nebo pozastavení výkonu členských práv.

 

§ 9 Představenstvo

 1. Činnost Svazu mezi zasedáními valné hromady řídí představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 2. Představenstvo má 9 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 4 roky. V čele představenstva stojí prezident Svazu, který řídí činnost představenstva, a 4 viceprezidenti Svazu (tzn. 1. viceprezident Svazu, 2. viceprezident Svazu, 3. viceprezident Svazu a 4. viceprezident Svazu (dále společně také „viceprezidenti“)).
 3. Představenstvo se schází nejméně 3x do roka. Je schopno jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí představenstva je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů představenstva s tím, že každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. Pokud při hlasování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.
 4. Do pravomoci představenstva patří zejména:
  1. svolávat řádnou popř. mimořádnou valnou hromadu a zajišťovat realizaci usnesení valné hromady,
  2. ze členů představenstva volit a odvolávat prezidenta Svazu a viceprezidenty Svazu,
  3. navrhovat program činnosti Svazu a kontrolovat jeho realizaci,
  4. pozastavovat výkon členských práv a rozhodovat o vyloučení člena ze Svazu,
  5. schvalovat písemné přihlášky nových členů a stanovit výši jednorázového vkladu nového člena dle zásad pro placení jednorázového vkladu stanovených valnou hromadou,
  6. schvalovat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně předkládaný vyjednávací skupinou,
  7. ustavuje odborné orgány Svazu a jmenuje členy odborných orgánů Svazu,
  8. jmenovat a odvolávat předsedu Českého národního komitétu hornických kongresů (dále ČNK HK) a hlavního vyjednavače.
 5. Zasedání představenstva svolává a řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti příslušný viceprezident dle § 10 odst. 5 stanov Svazu. V případě nepřítomnosti prezidenta i viceprezidentů, může představenstvo svolat člen představenstva.
 6. Představenstvo Svazu může dle své úvahy na své zasedání přizvat i členy jiných orgánů Svazu, popř. další osoby. O účasti těchto osob rozhoduje představenstvo Svazu hlasováním.
 7. Svolavatel zašle členům představenstva pozvánku na zasedání představenstva nejpozději 5 dnů před jejím zahájením, ta musí obsahovat program, termín a místo konání.
 8. Představenstvo je oprávněno jednat jménem Svazu ve všech věcech. Svaz zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně, přičemž jedním z členů představenstva musí být vždy prezident, nebo v případě jeho nepřítomnosti příslušný viceprezident dle § 10 odst. 5 stanov Svazu. Prezident může Svaz zastupovat také samostatně, a to v případech právního jednání týkajícího se běžných provozních záležitostí Svazu, za které je považováno:
  1. uzavírání smluv v rámci běžného obchodního styku, jejichž hodnota nepřekročí 100.000,- Kč,
  2. uzavírání pracovních smluv a jejich změn, včetně všech souvisejících právních jednání vůči zaměstnancům ZSDNP.
 9. Představenstvo je oprávněno kooptovat členy představenstva v období mezi konáním valných hromad, a to nejvýše v počtu 2 členů představenstva. Kooptace členů představenstva musí být zařazena na program jednání nejbližší valné hromady. Kooptace podléhá schválení na nejbližší valné hromadě.
 10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo bylo povinno projednat představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení člena představenstva projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo. Pokud představenstvo neprojedná odstoupení do jednoho měsíce po doručení oznámení odstoupení, funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení odstoupení představenstvu.
 11. Jednání představenstva je v naléhavých případech umožněno též formou per rollam. Hlasování per rollam při jednání představenstva je možné jen pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina všech členů představenstva. Hlasování per rollam muže být provedeno e-mailem, či jiným způsobem schváleným představenstvem Svazu, při kterém je možné ověřit, že hlasující osobou je skutečně člen představenstva. Způsob, jakým bylo hlasováno per rollam a jak byla ověřena totožnost hlasujícího, se zapisuje do zápisu z jednání představenstva.

 

§ 10 Prezident a viceprezidenti Svazu

 1. 1. Prezident stojí v čele představenstva a je hlavním představitelem Svazu.
 2. Prezident a viceprezidenti jsou voleni představenstvem z řad členů představenstva na 4 roky. Prezidentem může být každý člen představenstva maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období.
 3. Ve své činnosti jsou prezident a viceprezidenti odpovědní představenstvu.
 4. Pro zajištění činnosti Svazu zřizuje prezident Sekretariát Svazu.
 5. Viceprezidenti vykonávají svoje funkce v rozsahu pověření daného jim představenstvem.

 

§ 11 Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na dobu 4 let. Dozorčí rada je schopna jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pokud při hlasování dozorčí rady dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího. Ve své práci se řídí obecně závaznými právními normami a stanovami Svazu. Provádí kontrolní činnost a alespoň jedenkrát do roka revizi hospodaření. Zprávy předkládá valné hromadě.
 3. Členové dozorčí rady nesmějí být členy představenstva. Ze svého středu volí a odvolávají předsedu.
 4. Dozorčí rada je oprávněna kooptovat nové členy dozorčí rady maximálně v rozsahu 1/3 členů. Kooptace členů dozorčí rady musí být zařazena na program jednání nejbližší valné hromady. Kooptace podléhá schválení na nejbližší valné hromadě.
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo byla povinna projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna odstoupení člena dozorčí rady projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Pokud dozorčí rada neprojedná odstoupení do jednoho měsíce po doručení oznámení odstoupení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení odstoupení dozorčí radě Svazu.
 6. Dozorčí rada je oprávněna požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady.

 

§ 12 Odborné orgány Svazu

 1. Odborné orgány Svazu jsou ustavovány na základě rozhodnutí představenstva a členové těchto odborných orgánů jsou jmenováni představenstvem ze zástupců nominovaných členy Svazu.
 2. Odbornými orgány Svazu jsou zejména:
  1. Zahraniční výbor
  2. Legislativní výbor
 3. Další odborné orgány jsou ustavovány dle uvážení a potřeb Svazu, a to na základě rozhodnutí představenstva.

 

§ 12a Zahraniční výbor

 1. Zahraniční výbor je odborným orgánem Svazu. Jeho zasedání řídí prezident.
 2. Zahraniční výbor koordinuje zahraniční aktivity Svazu.
 3. Pravidelně informuje představenstvo o své činnosti, zejména pak o své činnosti ve významných organizacích, ve kterých je aktivně zapojen.
 4. Prezentuje názory a postoje členů Svazu na mezinárodním fóru a udržuje kontakty s významnými zahraničními svazy.

 

§ 12b Legislativní výbor

 1. Legislativní výbor je odborným orgánem svazu. Jeho zasedání řídí prezident.
 2. Legislativní výbor připravuje připomínky k legislativním návrhům a tvoří sám návrhy právních norem.
 3. Pravidelně informuje představenstvo o své činnosti.

 

§ 13 Pracovní skupiny

Pracovní skupiny představují odborné zázemí pro zabezpečování strategických cílů Svazu. Vedoucí pracovních skupin a jejich členy jmenuje prezident.

 

§ 14 Sekretariát Svazu

 1. Sekretariát je zřizován rozhodnutím prezidenta, který stojí v jeho čele.
 2. Sekretariát zabezpečuje činnost Svazu vyplývající z jeho základního poslání. Vytváří organizační a administrativní zázemí pro činnost Svazu.

 

§ 15 Zásady hospodaření

 1. Majetek Svazu tvoří příspěvky, úroky, dary, nevyčerpané provozní prostředky z minulých období, majetkové účasti na podnikání jiných osob či společností, movitý a nemovitý majetek získaný Svazem.
 2. Svaz hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou na základě obecně závazných právních norem.
 3. Svaz vede účetnictví; účetní závěrku ověřuje před jejím předložením valné hromadě auditor.
 4. Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem nákladů vynaložených na plnění základního poslání Svazu a uhrazených příspěvků a záloh členů. O vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku rozhoduje valná hromada.
 5. Za řádné hospodaření, vedení příslušných evidencí, dodržování schváleného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá představenstvo.

 

§ 16 Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy Svazu nabyly účinnosti dnem schválení valnou hromadou 6.6.2012.
 2. Stanovy Svazu ve znění zohledňujícím zejména změny podle občanského zákoníku schválené (přijaté) valnou hromadou dne 24. 6. 2021 nabývají účinnosti dnem 24. 6. 2021
 3. Právní poměry těmito stanovami Svazu neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Pokud se některé ustanovení těchto stanov Svazu vzhledem ke změnám právního řádu stane neplatným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov Svazu touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení pak nastupuje ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému smyslu dotčeného ustanovení stanov Svazu.

 

    V Praze dne 24. 6. 2021

..............................................
Ing. Vladimír Budinský, MBA
prezident ZSDNP